Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (jäljempänä MTLH ry)
Ruoholahdenkatu 8, 4.krs
00180 Helsinki
010 2193 460 lomat@mtlh.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toiminnanjohtaja Anne Ylönen
Ruoholahdenkatu 8, 4. krs
00180 Helsinki
0105045 758

3. Rekisterin nimi

MTLH ry:n lomatukirekisteri (LOTU-rekisteri)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain perusteella valtioneuvostojen päättämien, raha-automaattiavustuksilla rahoitettujen lomatukien myöntämiseksi, avustuspäätösten tekemiseksi ja muihin niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Hakijan ja tämän puolison sekä lasten yksilöintitiedot:
    - etu- ja sukunimet
    - henkilötunnus
    - yhteystiedot
    - siviilisääty
- Hakijan lomatoiveet
- Tiedot hakijan ja tämän puolison aiemmista haetuista ja myönnetyistä loma-avustuksista
- Hakijan ja tämän puolison taloudelliseen asemaan liittyvät tiedot
- Hakijan hakemuksensa tueksi ilmoittamat terveydelliset ja sosiaaliset perustelut
- Yhteydenpito ja viestintä hakijaan
- Hakijalle myönnetyt lomat ja häntä koskevat avustuspäätökset
- Laskutukseen liittyvät tiedot
- Tiedot viranomaisen tai muun ulkopuolisen tahon osallisuudesta loman toteuttamiseen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan lomatukihakemuslomakkeella.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös hakijan puolisosta ja lapsista lomatukihakemuslomakkeella lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

MTLH ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

MTLH ry voi luovuttaa loman toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja palveluntuottajille loman toteuttamiseksi ja järjestämiseksi.

MTLH ry voi luovuttaa tietoja viranomaisille tai muulle ulkopuoliselle taholle siinä määrin kuin se on tarpeen rekisteröidyn lomaoikeuden toteamiseksi ja laskutuksen järjestämiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Tietojärjestelmät, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurien, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

MTLH ry huolehtii, että ainoastaan niillä henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti MTLH ry:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Yhteystiedot

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Ruoholahdenkatu 8, 4.krs
00180 Helsinki
010 2193 460